DE WEDERKOMST VAN JEZUS

Jezus komt terug om de gelovigen op te halen. Hij komt als Koning der Koningen. Maar voordat dat zover is, moeten er nog een aantal profetieën vervuld worden.
In de Bijbel staat een groot aantal profetieën over de wederkomst van Jezus. Veel hiervan hebben al plaatsgevonden, een aantal moet nog gebeuren.
Het is fascinerend om de Bijbel naast het nieuws te leggen.

Mattheüs 24:35-44
“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.
Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.
Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.”

bijbel-onderzoekLees ook:
Daniël 12: 4
Joël 2: 30+31
Zacharia 14: 12
Matthëus 24: 4-8 + 12
1 Thessalonicensen 5: 3
2 Timothëus 3: 1-5
Jacobus 5: 1-5
2 Petrus 3: 3-14