DE DOOP

U kunt een kind van God worden door onder water gedoopt te worden, en door de Heilige Geest te ontvangen, met het bewijs van het spreken in tongen.

In de Revival Fellowship dopen wij mensen door volledige onderdom-peling en elke bijeenkomst is daar gelegenheid toe.

Betekenis
Dopen is het volledig onderdompelen in water van een persoon die gelooft. Het woord “Doop” zoals gebruikt in de Bijbel, is afkomstig van het Griekse woord “Baptizo”, wat dompelen, onderdompelen, dopen in, kopje onder gaan en zinken betekent. (Greek-English Lexicon. T.S. Green M.A. 22nd edition.)

Wat staat er in de Bijbel over dopen?

 • Jezus werd zelf gedoopt om het voorbeeld te geven voor al Zijn navolgers.
  Hij zei: “want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.” (Mattheus 3:15).
 • Onderdompelen in water is de enige manier van dopen. Besprenkelen is geen dopen.
  Het woord “besprenging” komt zeven maal in het Nieuwe Testament (Statenvertaling) voor. In geen enkel geval is dit vertaald vanuit het woord “baptizo”, noch gebruikt in relatie tot dopen.
  “Besprenging” is zes maal vertaald van het Griekse woord “Rhantizo”, en éénmaal van “Proschusis”. Het onderscheid in het Nieuwe Testament tussen besprenging (rhantizo) en onderdompeling (baptizo) is kristalhelder.
 • Het is een gebod voor de gelovigen om gedoopt te zijn.
  Jezus zei: “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; …” (Markus 16:16. Zie ook Mattheus 28:19+20)
 • Door de doop identificeert u zich met de dood en opstanding van Christus.
  “Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.” (Romeinen 6:4).
  “Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.” (Kolossensen 2:12).
 • Om aan God te bevestigen, door publiekelijk te getuigen, dat wij geloven in de waarheid van Zijn Woord.
  “En de tollenaars, die met den doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God.” (Lukas 7:29).
  Het Woord van God vertelt ons dat niet alleen Johannes de doper, waarvan hier gesproken word, maar de Here Jezus Christus, groter dan Johannes, Zijn volgelingen gebood gedoopt te zijn.
 • De doop kan niet achterwege gelaten worden.
  “Maar de Farizeeën en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.” (Lukas 7:30).
  De doop weigeren is het advies van God niet aannemen.
 • Het antwoord tonen van een goed geweten tegenover God.
  “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, (niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God,) door de opstanding van Jezus Christus;” (1 Petrus 3:21).
 • Dopen vereist veel water.
  “En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl aldaar vele wateren waren; ….” (Johannes 3:23).
 • Wij moeten tradities, die het Woord van God krachteloos maken, verlaten en Jezus Christus volgen.(Markus 7:13-14).
  “Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen.” (Handelingen 5:29).
 • Om gered te zijn moeten wij ons bekeren.
  Bekeert u en doe wat Jezus deed: Hij is “allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.” (Hebreeën 5:9).
  Jezus zei: “Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; …,” en “Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.” (Johannes 14:23 en 15:14).

Lees ook:

Mattheus 3: 15+16
Markus 16: 16
Lukas 7: 29+30
Johannes 3: 22+23
Handelingen 2: 38
Handelingen 8: 12
Handelingen 8: 36-39
Handelingen 10: 44-48
Handelingen 18: 8
Romeinen 6: 3+4
Kolossensen 2: 12
1 Petrus 3: 21