WAT GELOVEN WIJ

  • Wij geloven in de onfeilbaarheid van de Bijbel.
  • Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is.
  • Wij geloven het Evangelie van Zijn dood en Zijn opstanding; Zijn aanwijzingen dat een ieder zich moet bekeren, gedoopt moet worden en dat je de Heilige Geest moet ontvangen.
  • Wij geloven dat een ieder, door zich te laten dopen en door de Heilige Geest te ontvangen met het Bijbelse bewijs van het spreken in tongen een gedeelte van het lichaam van Christus wordt.
  • Wij geloven in de wonderbaarlijke gaven van de Heilige Geest in de gemeente.
  • Wij geloven in het bidden voor zieken en genezing door de kracht van God.
  • Wij geloven dat de historische vervulling van profetieën Gods plan en Zijn doel voor de Kerk, de naties en de mensen bevestigen..
  • Wij geloven in de zeer spoedige wederkomst van Jezus Christus.

Jezus zegt dat, tenzij iemand geboren is uit water en Geest, hij (of zij) het Koninkrijk van God niet kan zien en niet in kan gaan. Wat betekent dat eigenlijk, wederom geboren worden?
Wederom geboren betekent:
* Geboren worden uit water: dit is een doop door volledige onderdompeling;
* Geboren worden uit de Geest: dit is het ontvangen van de Heilige Geest met het Bijbelse bewijs van het spreken in tongen. Dat is een taal die u van God ontvangt op het moment dat u de Heilige Geest ontvangt.

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.” (Joh. 3: 5)

En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” (Han. 2: 4)

“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” (Han. 2: 38)

Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.” (Rom. 6: 4)

“Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” (Joh. 4: 23+24)

“Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest;” (Judas vers 20)