WAT DOEN WIJ

IN ONZE BIJEENKOMSTEN…..

 • kunt u zich te allen tijde laten dopen
 • verloopt alles ordelijk en netjes
 • hebben wij de Gaven van de Heilige Geest zoals beschreven in 1Korinthe14: 26-33
  (zie verder op de pagina)
 • worden mensen genezen door gebed en geloof in de beloften van Christus
 • is een positieve, blije, familie-georiënteerde sfeer
 • vindt u een gemengd gezelschap
 • wordt niet gekeken naar achtergrond, ras, cultuur of leeftijd
 • is het evangelie voor iedereen
 • kunt u de bijeenkomsten ervaren al in het boek van Handelingen:
                              “met tekenen die volgen” !!

Bijeenkomsten
Wij doen graag wat God van ons vraagt. In de Bijbel staat een heldere structuur voor het houden van bijeenkomsten beschreven. Onder andere over het spreken in tongen in de bijeenkomst.

1 Kor. 14: 26-29
Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;
En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten meeste drie geschiede, en bij beurte; en dat een het uitlegge …en dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen. …Want gij kunt allen, de een na de ander profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden.

1 Korinthe 14: 39
Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.”

Avondmaalviering
Iedere zondag gedenken we dat Jezus Christus het mogelijk heeft gemaakt dat de mens zijn/haar relatie met God kan herstellen door Zijn lichaam te offeren.

1 Korinthe 11: 24-26
En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: ‘Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.’ Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: ‘Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.’

Op de zaterdagavonden hebben wij diverse afwisselende activiteiten. Deze starten altijd om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

* IEDEREEN IS WELKOM  –  DE DEUR STAAT ALTIJD OPEN *
* KOM GERUST BINNEN *

Klik hier voor het adres bij u in de buurt