WEDEROM GEBOREN

Waarom moet je wederom geboren worden?
Jezus legt in Johannes 3 in een gesprek met Nicodemus uit dat je eerst wederom geboren moet worden voordat je het Koninkrijk van God kan zien, ingaan en begrijpen (vers 3 en 5).

Johannes 3: 3 – 7
‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’
Nicodemus zeide tot Hem: ‘Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?’
Jezus antwoordde: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.’

Het is het startpunt van een leven als kind van God. Pas na wederom geboren te zijn komt het echte begrip, de vader-kind relatie en Zijn kracht in uw leven.

Johannes 1: 12 + 13
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Romeinen 8: 9 + 14-17
Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Hoe doe je dat dan?
Je wordt uit God geboren (wederom geboren) door geboren te worden uit water (de doop door onderdompeling) en Geest (het ontvangen van de Heilige Geest met het bewijs van het spreken in tongen).